Ut, 21. mája 2024.

Aké sú príčiny asimilácie?

Asimilácia je podľa sociológie jav, keď člen niektorej etnickej skupiny nie je schopný zachovať si svoje hodnoty, kultúru, jazyk a stane sa členom iného, spravidla väčšinového etnika. Asimilácia môže byť individuálna alebo skupinová, ďalej dobrovoľná alebo násilná.

Podľa posledného sčítania obyvateľov na Slovensku počet príslušníkov maďarskej menšiny klesol v poslednom desaťročí z 520-tisíc na 460-tisíc. Preto môžeme právom predpokladať, že asimilácia je na Slovensku vážnym javom.

Existuje tu prirodzená asimilácia, ktorá je zjavná na národnostne zmiešaných územiach, a jej hlavnou príčinou sú zmiešané manželstvá. Je to pomalý dej, ktorý môžeme považovať za celkom prirodzený. Treba však dodať, že štáty ako Fínsko, Taliansko – ktoré považujeme za vzorové v prístupe k svojim národnostným menšinám – sa tento prirodzený jav snažia brzdiť s cieľom zachovania národnostnej a kultúrnej diverzity– napríklad zákonmi o ochrane menšinových jazykov.

O násilnej asimilácii hovoríme, ak sa štát snaží rôznymi formami vytvárať tlak na národnostné menšiny  – napríklad vo forme jazykových zákonov, ktoré uprednostňujú a chránia výlučne štátny jazyk, nerozvíja vo svojej hospodárskej politike regióny, kde žijú menšiny, neumožňuje svojim menšinám vzdelanie v materinskom jazyku.

Maďarská menšina na Slovensku má svoje kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré štát finančne podporuje. Na druhej strane však pociťujeme hospodársku diskrimináciu južných regiónov, v dôsledku ktorej sa asimilácia zrýchľuje. Ďalším faktorom, ktorý nepriamo urýchľuje asimiláciu, je územno-právne členenie Slovenska – napríklad v prípade Nitrianskeho a Trnavského kraja.  Takisto prakticky nie sú zabezpečené jazykové práva maďarskej menšiny v úradnom styku. Všetky tieto faktory vytvárajú tlak, ktorý urýchľuje prirodzenú asimiláciu.