Pi, 24. mája 2024.
Menšinové samosprávy v Maďarsku

Čo sú menšinové samosprávy v Maďarsku?

Podľa maďarského zákona o právach národnostných a etnických menšín (zákon č. LXXVII z roku 1993) môžu osoby patriace k nejakej menšine založiť v obci miestnu menšinovú samosprávu. Založenie samosprávy sa neviaže na percentuálny podiel, môžu ju mať aj obce, kde daná menšina dosahuje menej ako 20% obyvateľstva, dokonca aj podstatne menej. Menšinové samosprávy vznikli aj v obciach kde podľa štatistík žije len zopár ľudí patriacich k danej menšine.

Menšinové samosprávy zriaďujú a financujú menšinové kultúrne spolky, školy, vydávajú noviny, organizujú kultúrne podujatia, a zastupujú menšinu vo vzťahu k ostatným orgánom miestnej samosprávy a štátnej správy.

Miestne menšinové samosprávy volia regionálne (župné) menšinové samosprávy a celoštátnu menšinovú samosprávu. Celoštátna menšinová samospráva zastupuje menšinu vo vzťahu k hlavným orgánom štátu, vyjadruje sa k návrhom zákonov a k aktivitám ministerstiev týkajúcich sa menšín (napr. k vzdelávaniu, k menšinovému vysielaniu vo verejnoprávnej televízii a rádiu).

Systém menšinových samospráv vyhovuje málopočetným a roztrúseným menšinám v Maďarsku. Umožňuje im udržiavať svoje kultúrne a vzdelávacie aktivity ak kvôli svojmu malému podielu na obyvateľstve nie sú zastúpené v miestnej (všeobecnej, väčšinovej) samospráve. Menej je však tento systém výhodný pre početnejšie menšiny, ktoré tvoria miestnu alebo regionálnu väčšinu.

Menšinové samosprávy sú často kritizované aj kvôli „etno-biznisu“. Právo voliť a byť volený do menšinových samospráv nie je podmienené žiadnou objektívnou podmienkou akou je napríklad znalosť menšinového jazyka. Vyžaduje sa len deklarácia o príslušnosti k danej menšine. Kvôli finančným príspevkom, ktoré menšinové samosprávy dostávajú sa preto veľakrát do nich hlásia aj osoby, ktoré k danej menšine nemajú žiadny vzťah.

Slovenské menšinové samosprávy boli zvolené vo viacerých obciach tradične obývaných Slovákmi ako Békešská Čaba, Sarvaš, Slovenský Komlóš, Mlynky, Repašská Huta a ďalšie. Takisto vznikli vo väčších mestách, kde podľa štatistík veľa Slovákov nežije, napríklad vo viacerých obvodoch Budapešti, v Segedíne, Miškovci, Ňíreďháze a ďalších. Predsedom Celoštátnej slovenskej menšinovej samosprávy je Ján Fúzik.