Ut, 18. júna 2024.

Slovenská vláda nechce dovoliť maďarským žiakom spoznať svoje vlastné dejiny

V máji tohto roku Ministerstvo školstva oznámilo Zväzu maďarských učiteľov dejepisu na Slovensku, že neodobrí vzdelávací program z dejepisu pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským, lebo program vraj nebol vypracovaný „v súlade s platnými predpismi“. Tento prípad je dôkazom toho, že na Slovensku je história ešte stále majetkom štátu. Zo stanoviska a z prístupu ministerstva školstva je jasné, že žiaci škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa majú uspokojiť s tým, že im ministerstvo vôbec dovolí sa učiť po maďarsky, ale o obsahu ich vyučovaní (hlavne čo sa týka dejepisu) budú rozhodovať naďalej oni.

„Správa o konflikte medzi maďarskými učiteľmi dejepisu na Slovensku a ministerstvom školstva azda najpozornejším čitateľom neunikla, ale prah dráždivosti slovenskej verejnosti a slovenských médií nedosiahla. Škoda, pretože ide o kauzu, ktorá v sebe nesie hlbšie ponaučenia o stave našej spoločnosti a o povahe našej vlády“, píše vo svojom článku Attila Simon, predseda Združenia maďarských učiteľov dejepisu na Slovensku.

Zväz maďarských učiteľov dejepisu sa už roky snaží o to, aby sa vo výučbe dejepisu na Slovensku konečne uvedomil dôležitý fakt: školy s vyučovacím jazykom maďarským, maďarskí žiaci ako aj ich rodičia si nárokujú na iné obsahové zloženie vyučovacích hodín dejepisu, ako slovenskí žiaci.

Táto požiadavka vlastne nebola žiadnou novinkou, nakoľko počas druhej Dzurindovej vlády už niečo podobné existovalo, a fungovalo bez toho, aby sa Slovenská republika zrútila. Vtedy maďarskí učitelia v spolupráci so slovenskými historikmi napísali osobitné učebnice pre gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sa tešili veľkej obľube tak medzi študentmi, ako aj medzi učiteľmi. Po príchode koalície Smeru s národniarmi však boli tieto vzdelávacie programy zrušené a distribúcia osobitných maďarských učebníc zastavená.

Pre učiteľov – odborníkov, ktorí od roku 2013 v ústrednej predmetovej komisii pre dejepis pri Štátnom pedagogickom ústave boli zodpovední za vypracovanie inovovaných vzdelávacích programov, však argumenty ich maďarských kolegov boli akceptovateľné. A tak paralelne so „slovenským programom“ bol vyhotovený aj osobitný program pre školy s maďarským vyučovacím jazykom. Vzdelávací program na základe tej istej metodiky a tej istej vnútornej štruktúry, len – približne v rozsahu asi 20 percent celého programu – s inou obsahovou náplňou.

Viac ako dvojročná práca maďarských a slovenských odborníkov bola v januári tohto roka ukončená. Dovŕšením čoho riaditeľ ŠPÚ, ktorý je náhodou tiež odborníkom na didaktiku dejepisu, takže vie, čo robí, spolu s ostatnými inovovanými vzdelávacími programami aj ten „maďarský“ predložil ministrovi školstva na podpis. O to väčšie bolo prekvapenie, že tento program potrebné odobrenie od pána ministra nedostal.

Kauza sa však týmto ešte neskončila. Združenie maďarských dejepisárov poslalo otvorený list ministrovi školstva, v ktorom jeho počin označilo za politické rozhodnutie. „Toto rozhodnutie ministerstva školstva hodnotíme ako politické stanovisko, ktoré je v rozpore s princípom rovnoprávnosti národnostných menšín zakotvenom v Ústave SR. Odmietnutím samostatného štátneho vzdelávacieho programu z dejepisu pre školy s vyučovacím jazykom maďarským ministerstvo zároveň odmieta poskytnúť žiakom maďarskej národnosti rovnakú šancu prístupu k hodnotám a tradíciám vlastného národa, akú majú slovenskí žiaci, čím prakticky degraduje žiakov maďarských škôl na občanov druhej triedy,“ uviedol v stanovisku Simon.

Na svoj list združenie odpoveď doteraz nedostalo, hoci ministerstvo minulý týždeň prostredníctvom vlastnej hovorkyne uverejnilo k danému prípadu stanovisko. Text v rozsahu celej strany obsahoval jedinú jasnú a zrozumiteľnú myšlienku, a síce, že vzdelávací program z dejepisu pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským nebol vypracovaný „v súlade s platnými predpismi“.

Zvyšok textu však hovorí o niečom inom, akoby hovorkyňa alebo jej šéf zablúdili v hustom lese svojich povinností. Problém s komuniké – okrem jeho nekompetentnosti – nie je v tom, že ministerstvo o maďarských vzdelávacích programoch tvrdí, že nekorešpondujú s platnými predpismi (veď každý má právo na svoj názor), ale v tom, že svoje rozhodnutie nepovažuje za potrebné odôvodniť. Čo, samozrejme, posilňuje názor, že ide o politické a nie odborné rozhodnutie.

Simon uviedol, že aj napriek negatívnej odpovedi neukončia korešpondenciu, a Zväz maďarských učiteľov chce poslať ďalší list ministrovi školstva. Zároveň prosia aj zákonodarcov o to, aby im poskytli v tomto boji pomocnú ruku.

„Vzhľadom na pomery na Slovensku, priznám sa, neočakávame v tejto veci výraznejší pokrok. Napriek tomu spravíme všetko, čo je v našich silách. Považujem za veľmi dôležité upozorniť kolegov pedagógov: Aj my máme právo na to, aby sme vyučovali vlastné dejiny.” povedal Simon.

Ak na školách s vyučovacím jazykom maďarským platia tie isté vzdelávacie programy ako na slovenských školách, to predpokladá, že na oboch typoch škôl tá istá učebnica dejepisu spĺňa rovnaké podmienky. Toto ale nie je pravdou. „Ak by ministerstvo školstva odobrilo osobitný vzdelávací program pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, tak odvolávajúc na to, by sa dali pripraviť pre maďarské školy vlastné učebnice. Toto riešenie sa ale kvôli spomínaným veciam odďaľuje. Do vzdelávacieho programu sa samozrejme dostanú aj tie obsahové požiadavky, ktoré ministerstvo školstva očakáva od vyučovania dejepisu na Slovensku. Začlenia sa tie tematické okruhy, s ktorými treba žiakov oboznámiť. Avšak zo vzdelávacích programov pre slovenské školy chýbajú pre nás dôležité veci! Teda keď sa do týchto vzdelávacích programov nedostane, že žiakov treba oboznámiť s udalosťami maďarskej revolúcie a oslobodzovacieho boja v rokoch 1848-49, oboznámiť ich s históriou Maďarov atď., tak v tomto prípade je takýto program pre nás neprijateľný”, povedal Simon.

Niet teda pochýb o tom, že čo sa týka oblasti školského vzdelávania, sú na Slovensku žiaci maďarskej národnosti dlhodobo diskriminovaní. Kým kompetentné úrady umožňujú slovenským žiakom učiť sa o vlastných národných tradíciách, histórii a kultúre, toto maďarským žiakom odopierajú. Avšak nielen ministerstvo školstva a slovenská vláda, ale aj samotné slovenské médiá nechcú, a nejako ignorujú tento vážny problém. Tým pádom samotná slovenská verejnosť si myslí, že je všetko v poriadku a zastáva názor, aké tu majú Maďari nadpriemerné práva.

Informácie z článkov:
Attila SIMON: Vláda bráni menšinám spoznať vlastné dejiny.
Maďarskí učitelia dejepisu sú pobúrení.
Hazai és magyarországi segítséget kér és vár a Történelemtanárok Társulása.