József Liszka: Inštitucionálne zázemie vedy a výskumu, vedecký život a vedecká literatúra


LITERATÚRA

Bárdi, Nándor – Papp, Z. Attila 2003. „…továbbra is elsősorban szakszerkesztő vagyok.” Beszélgetés Tóth Károllyal, a somorjai Kisebbségkutató Intézet vezetőjével. [„…aj naďalej som predovšetkým odborným redaktorom.“ Rozho-vor s Károlyom Tóthom, riaditeľom Inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne.] Regio, 14, s. 246 – 265.

Duka Zólyomi, Norbert (red.) 1931. A kisebbségi magyar ifjúság röpirataa Csehszlovákiai Magyar Tudományos Társaság megalakulása alkalmából. [Memorandum maďarskej menšinovej mládeže pri príležitosti založenia Maďarskej vedeckej spoločnosti v Československu.] Pozsony.

Fülöp, Laura 1992. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia 1991. [Národopisná bibliografia Maďarov na Slovensku 1991.] Komárno – Komárom.

Für, Lajos 1989. Kisebbség és tudomány. [Menšiny a veda.] Budapest.

Juhász, Ilona, L. 1995. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia 1992. Komárno – Komárom.

Juhász, Ilona, L. 1998. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia 1987 – 1988. Dunaszerdahely (Dunajská Streda).

Juhász, Ilona, L. 1999a. A (Cseh)szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 10 éve. [10 rokov Ná-rodopisnej spoločnosti Maďarov v Českoslo-vensku /na Slovensku.] Hírharang, 10, č. 2, s. 5 – 17.

Juhász, Ilona, L. 1999b. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia 1989 – 1990. Dunaszerdahely.

Juhász, Ilona, L. 2000a. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia 1991 – 1992. Dunaszerdahely.

Juhász, Ilona, L. 2000b. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia 1993 – 1994. Galánta.

Juhász, Ilona, L. 2003. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia 1995 – 1998. Somorja – Duna-szerdahely (Šamorín – Dunajská Streda).

Juhász, Ilona, L. 2004. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1999 – 2002). Somorja – Dunaszerdahely.

Kocsis, Aranka 2000. Mercurius Társadalomtudo-mányi Kutatócsoport. [Spoločenskovedná výs-kumná skupina Mercurius.] In: Fórum Társa-dalomtudományi Szemle, 2, č. 2, s. 177 – 187.

Lanstyák, István – Menyhárt, József 2001. A Gramma nyelvi iroda (avagy: Lesz-e az álomból valóság?). [Jazykovedná kancelária Gramma, alebo: zmení sa sen na skutočnosť?] In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 3, č. 3,  s. 189 – 196.

Liszka, József 1990a. Magyar néprajzi kutatás Szlovákiában. 1918 – 1938. Bratislava.

Liszka József 1990b. Národopisný výskum maďar-skej národnostnej menšiny na Slovensku v medzivojnovom období (1918 – 1938). Slovenský národopis, 38, s. 568 – 573.

Liszka, József 1995. A szlovákiai Kisalföld válogatott néprajzi bibliográfiája. [Výberová národopisná bibliografia Podunajskej nížiny.] Komárno – Komárom.

Liszka, József 1998. „Tudománynak kezdetiről.“ Magyar néprajzkutatóként Szlovákiában 1979 -1998. [„O počiatkoch učenosti.“ Skúsenosti maďarského etnografa na Slovensku.] Budapest – Dunaszerdahely.

Liszka, József 2003a. A szlovákiai magyar néprajzi tudományosság publikációs lehetőségei a rendszerváltás után. [Publikačné možnosti maďarskej etnografickej vedy na Slovensku po zmene režimu.] In: Viga, Gyula – Holló, Szilvia Andrea – Cs. Schwalm, Edit (red.): Vándorutak – Múzeumi örökség: Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. [Na vandrovkách – Múzejné dedičstvo: Štúdie na počesť Sándora Bodóa, z príležitosti jeho 60. narodenín.] Budapest, s. 603 – 609.

Liszka, József 2003b. Archív drobných sakrálnych pamiatok. Dokumentácia drobných sakrálnych pamiatok vo Výskumnom centre európskej etnológie v Komárne. Slovenský národopis, 51, s. 515 – 523.

Liszka, József 2003c. Národopis Maďarov na Slovensku. Komárno – Dunajská Streďa.

Nevizánszky, Gábor 1993. Hont megye régészeti irodalma. [Archeologická literatúra Hontianskej župy.] Komárno – Komárom.

Nevizánszky, Gábor 1995. A Csallóköz régészeti bibliográfiája. [Archeologická bibliografia Žit-ného ostrova.] Komárno – Komárom.

Simon, Attiľa 2004. A szlovákiai magyarok törté-netének válogatott bibliográfiája (1990 – 2002). [Výberová bibliografia ďejín Maďarov na Slovensku. 1990 – 2002.] Somorja – Dunaszerdahely.

Tóth, Károly 1994. Leányvári ébredés: Cikkek, esszék, tanulmányok. [Prebúdzanie sa na Dievčom hraďe: Články, eseje, štúďie.] Dunajská Streda.

LISZKA, JÓZSEF. Inštitucionálne zázemie vedy a výskumu, vedecký život a vedecká literatúra. In Madari na Slovensku (1989 – 2004) / Magyarok Szlovákiában (1989-2004). Editori: József Fazekas, Péter Huncík. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín. 2004. ISBN 978-80-89249-16-9.

 

Stránky: 1 2 3 4 5 6