St, 29. mája 2024.

Katedra maďarčiny v Bratislave – tradícia a budúcnosť

Katedra maďarského jazyka a literatúry bola prvou inštitúciou v bývalom Československu, ktorá zabezpečovala vysokoškolské štúdium v maďarskom jazyku. Je to teda katedra s najbohatšou históriou a skúsenosťami. O jej histórii, súčasnosti a cieľoch sme sa rozprávali s novou vedúcou katedry Katarínou Misadovou.

Vráťme sa trochu do minulosti. Mohli by ste nám priblížiť, akým vývojom prechádzala katedra od svojho vzniku?

Katedra maďarského jazyka a literatúry v začiatkoch nebola samostatnou organizačnou jednotkou Filozofickej fakulty UK, vyučovanie maďarského jazyka a literatúry zabezpečil tzv. Maďarský seminár, ktorý mal dvoch externých spolupracovníkov: jazykovedu prednášal semitológ Ján Bakoš a dejiny maďarskej literatúry inšpektor na dôchodku František Jančovič. Je pravda, že v rokoch 1951 a 1952 v Bratislave pôsobili až dve katedry maďarčiny, ale ani jedna z nich nefungovala na pôde Univerzity Komenského – prvá bola založená na Vysokej škole pedagogickej, druhá na Vyššej pedagogickej škole. Po zániku Vysokej školy pedagogickej v roku 1959 väčšinu jej pedagógov prebrala Univerzita Komenského. Členovia bývalej katedry maďarčiny Andor Sas a Lajos Turczel sa tak ocitli na Filozofickej fakulte UK, kde pod vedením Sasa ešte v tom istom roku vznikla samostatná Katedra maďarského jazyka a literatúry. Počas nasledujúcich rokov pribudli aj noví členovia, najprv Ferenc Sima, Jaroslava Pašiaková a Ľudovít Garaj, neskôr István Jakab. Na začiatku 60-tych rokov na katedre začal pôsobiť László Zeman, v roku 1969 Sándor Csanda.

Po Sasovej smrti za vedúceho katedry vymenovali Lajosa Turczela. V roku 1975 vedenie katedry prevzal Sándor Csanda. V 80-tych rokoch pribudli štyria noví členovia: Gizella Szabómihályová, ktorá od roku 1980 pôsobila na katedre ako ašpirantka, neskôr Zoltán Fónod a Zsigmond Zalabai, v roku 1988 Anikó Dušíková, potom István Lanstyák a Zuzana Drábeková. V roku 1986 po Csandovi katedru prevzal Zoltán Fónod, v decembri 1989 ho vystriedal Zsigmond Zalabai.

V rokoch 1991-1993 katedru viedol István Jakab. V tom čase na katedre začal pôsobiť odborný asistent Ondrej Mészáros a asistenti Katarína Misadová a Szabolcs Simon, neskôr aj Árpád Tőzsér a Katarína Hurková. Na čelo katedry  sa po Jakabovi dostal Rudolf Chmel, v roku 1997 Ondrej Mészáros. Za jeho vedenie odchádzala do dôchodku staršia generácia, mladší mali pred sebou habilitáciu či obhajobu dizertačnej práce. V tom čase na katedre pôsobil už aj Lajos Grendel, na miesto vedeckého pracovníka bola prijatá Ildikó Hizsnyaiová.

V 90-tych rokoch katedra zabezpečovala predovšetkým učiteľské vzdelávanie, paralelne sa však usilovala o akreditáciu odboru hungarológia. Získala aj nového člena v osobe Zoltána Csehyho. V roku 2004 katedru prevzala Anikó Dušíková. Nasledujúce roky charakterizuje výrazný pokles poslucháčov, zanikne aj odbor hungarológie. Katedra na návrh vedenia fakulty otvára študijný program tlmočníctvo a prekladateľstvo a získava akreditáciu programu fínsky jazyk.

Na čele katedry stojím od apríla 2011 ja. V súčasnosti katedra ponúka tri študijné odbory: učiteľstvo akademických predmetov, tlmočníctvo-prekladateľstvo a fínsky jazyk. Vzdelávanie poslucháčov zabezpečujú dvaja profesori (Ondrej Mészáros a István Lanstyák), dvaja docenti (Zoltán Csehy, Katarína Misadová) a štyria odborní asistenti s vedeckou hodnosťou PhD. (Zuzana Drábeková, Anikó Dušíková, Lajos Grendel a Ildikó Hizsnyaiová). Členmi katedry sú aj dvaja zahraniční lektori, a to docent Lajos Cs. Nagy z Maďarska a Tarja Silo z Fínska.

Medzi vyučujúcimi nájdeme aj významných umelcov, básnikov, spisovateľov, vedcov ako napríklad známy literárny vedec Lajos Turczel, básnik Árpád Tőzsér, spisovateľ Lajos Grendel, ak spomenieme len najznámejších? Môžete nám priblížiť ich činnosť na katedre?

Pôsobenie významných osobností literárneho i vedeckého života na katedre je samozrejme veľkým prínosom. Ich prítomnosť znamená jednak zachovanie postavenia prestížnej katedry v rámci fakulty, univerzity ale aj ostatných vysokých škôl v SR, jednak  záruku kvality vzdelávania. A práve s ich pomocou sa snažíme o rozvoj svojich medzinárodných aktivít a o spoluprácu s partnermi v zahraničí.

Z absolventov katedry vyšli aj nové generácie vedcov a vyučujúcich, ktorí pôsobia aj na iných univerzitách a iných kútoch sveta….

Áno, je to pravda. Mnohé známe osobnosti súčasného verejného života sú absolventmi Katedry maďarského jazyka a literatúry UK a je všeobecne známe, že značná časť kolegov pôsobiacich na katedrách maďarčiny v Nitre, Komárne či v Banskej Bystrici tiež študovala na našej katedre. V posledných dvoch desaťročiach mnohí naši absolventi našli uplatnenie v zahraničí,  a to nielen v Maďarsku a v ostatných susedných krajinách, ale aj v západnej Európe, v Amerike či v Kanade.

Katedra pripravuje predovšetkým učiteľov pre stredný stupeň škôl (maďarský jazyk v kombinácii s rôznymi inými predmetmi na filozofickej fakulte), ale v 1990. rokoch sa otvorili aj iné odbory ako napríklad hungarológia. Existujú dodnes, alebo sa už zmenilo ich zloženie?

Z hore uvedených vyplýva, že katedra v súčasnosti ponúka tri študijné programy, sú to učiteľstvo akademických predmetov, tlmočníctvo-prekladateľstvo a fínsky jazyk a kultúra. V akademickom roku 2013/2014 k nim pribudne aj náš čerstvo akreditovaný program editorstvo a vydavateľská prax. Odbor maďarčiny ako cudzieho jazyka, ktorý sa otváral v kombinácii s odborom slovenský jazyk a literatúra zanikol ešte koncom 90-tych rokov, odbor hungarológie stroskotal najmä na tom, že sa naň prihlásili predovšetkým slabší študenti zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktorí si mysleli, že jednoodborové štúdium maďarčiny zvládnu ľahšie, než maďarčinu v kombinácii s iným odborom.

Napriek tomu si myslím, že na Univerzite Komenského by sa mala vyučovať hungarológia, a to aj pre poslucháčov slovenskej národnosti, ktorí by sa po ukončení štúdia mohli stať sprostredkovateľmi maďarskej kultúry smerom k väčšinovému národu. Štúdium hungarológie však zahŕňa nielen vzdelávanie v oblasti jazyka a literatúry, ale aj v oblasti dejín, umenia, etnológie atď. V súčasnosti rozmýšľame o tom, ako by sme mohli zostaviť študijný program hungarológie na jednej starne tak, aby ho akceptovala Akreditačná komisia a na druhej strane tak, aby bola zaujímavá pre poslucháčov maďarskej aj slovenskej národnosti.

Po zavedení bolonského systému skoro všetky vysoké školy zápasili s rovnakými problémami: s nedostatkom kvalifikovaných vyučujúcich. Ako to bolo u vás?

Z tohto hľadiska najťažšie obdobie pre katedru znamenali posledné 3-4 roky 90-tych rokov a prvé 2-3 roky nového tisícročia, keď do dôchodku odchádzali práve kolegovia docenti. Vtedy sa katedra ocitla v situácii, v dôsledku ktorej by mohla stratiť akreditáciu svojich študijných programov. Našťastie vedecko-vzdelávacia činnosť dvoch kolegov už bola na takej úrovni, že Ondrej Mészáros za krátky čas inauguroval, István Lanstyák zas habilitoval. Takže katedra bola a aj v súčasnosti je schopná garantovať svoje bakalárske aj magisterské programy ako aj doktorandské štúdium.

Minulý rok ste bola zvolená za vedúcu katedry. Ako vidíte súčasnú situáciu a aké sú vaše plány na ďalšie obdobie?

Jedným z našich prvotných cieľov je zvýšiť počet poslucháčov. Musíme motivovať čo najväčší počet maturantov, aby sa uchádzali o štúdium na našej katedre, preto sa snažíme o inováciu existujúcich a zavedenie nových študijných programov. Koncom minulého roka sme získali akreditáciu prepracovaného študijného programu učiteľstvo a len pred mesiacom akreditáciu programu editorstvo a vydavateľská prax. Osobné preferencie študentov sa snažíme podporiť vytváraním širšieho priestoru pre kvalitné voliteľné a povinne voliteľné predmety. Našich poslucháčov podporujeme aj v tom, aby aspoň jeden semester študijného programu absolvovali na iných vysokých školách v zahraničí. Čo sa týka oblasti vedy a vzdelávania, v rámci dlhodobého zámeru univerzity väčšina členov katedry pravidelne publikuje v zahraničných i domácich vedeckých časopisoch, je permanentne zapojená do výskumných projektov a vlastnú vedecko-výskumnú činnosť prezentuje na rôznych vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Usilujeme sa o získanie rôznych domácich a zahraničných grantov, čím podporujeme nielen vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť na katedre, ale v mnohých prípadoch aj chod katedry (napr. získaním grantových prostriedkov na kúpu informačnej techniky atď).

V čom vidíte úlohu a poslanie katedry v súčasnom období? Je záujem študentov o kvalitné vzdelávanie dostatočný?

Tradícia vzdelávacej a výskumnej činnosti na katedre, jej kvalita a v súčasnosti už aj širokospektrálnosť nás zaväzuje, aby sme posilňovali jej postavenie nielen v rámci univerzity, ale aj v rámci paralelných katedier pôsobiacich na rôznych vysokých školách v SR. Našou úlohou je i naďalej pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali čo najvyšší stupeň profesionálnej kvality. A čo je naším poslaním? Zachovať špecifikum katedry vyplývajúce z jej zakorenenia v slovenskom prostredí a svojou vedeckou činnosťou podporovať vývoj maďarského jazyka, maďarskej literatúry a kultúry na Slovensku.

Text: Liliana Bolemant

    Related Posts

    Prečo majú niektorí Maďari slovansky/slovensky znejúce priezviská?
    Dušan Čaplovič
    Minister školstva Dušan Čaplovič: Slovenčina by sa mohla vyučovať ako cudzí jazyk
    Gizela Szabómihályová: Písanie historických osobných mien ako pravopisný problém