St, 29. mája 2024.

Snažiť sa o diferencovanú kvalitu

Tí, ktorí sa nezaoberajú alebo sa nezaujímajú konkrétne o štúdium alebo o vyučovanie maďarského jazyka a literatúry, asi nevedia, že na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici úspešne funguje aj Katedra hungaristiky. Rozprávali sme sa s vedúcim katedry s profesorom Ferencom Alabánom.

Začnime od začiatku. Prečo vznikol odbor prekladateľstva a tlmočníctva maďarského jazyka a od ktorého roku existuje tento odbor na univerzite?

Katedra hungaristiky vznikla v Banskej Bystrici pred pätnástimi rokmi. Podotýkam,  že nepovažujem za chybu katedry, ak niekto nevie, že toto akademické pracovisko existuje a úspešne funguje, ale za nekompetentnosť a neinformovanosť. Za uplynulé obdobie sa  naša katedra – či už v oblasti vedeckého výskumu, alebo výučby – stala známou nielen v domácich akademických kruhoch, ale aj v rámci strednej Európy. Stalo sa to práve preto, že cieľavedome a uvedomele budujeme vzťahy s domácimi a so zahraničnými inštitúciami, a aj preto, že príprava odborníkov v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva ako aj filológie otvorila priestor pre komplexnú formu výučby, ktorá chýbala na palete prípravy v oblasti maďarského jazyka a literatúry.

Na základe akých pohnútok ste sa rozhodli, pán profesor, pre vedenie katedry hungaristiky a s akými ťažkosťami ste sa stretli – ak sa vôbec objavili – v začiatkoch?

Pri založení Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela som bol poverený vytvorením katedry, vypracovaním základnej dokumentácie. Na začiatku som oslovil kolegov z maďarských univerzít, z dôvodu garantovania odbornosti, a  postupne sa nám podarilo akreditovať učebné programy na jednotlivé stupne výučby. Okrem výučby sme založili aj vedecké pracovisko. Vytvorenie a rozbehnutie novej katedry vyžaduje veľa dôkladnej a dôslednej odbornej práce, pričom sa musíme vyrovnať aj s rôznymi útokmi, ktoré pramenia predovšetkým zo žiarlivosti, strachu, straty teritória a z neodbornosti. Myslím si však, že výsledky uplynulých období vyvrátili všetok „strach“, prepolitizované a povrchné názory ako aj nedostatok dôvery.

Od začiatku existovala na fakulte katedra hungaristiky (v začiatočných dvoch rokoch pod názvom Katedra ugrofínskych jazykov) a maďarčinu sme vyučovali ako jeden z 12 jazykov. Pred piatimi rokmi sa však zmenila štruktúra univerzity a naša katedra sa presunula na Fakultu humanitných vied.

Čo presne zahŕňa príprava študentov v Banskej Bystrici a čo ju odlišuje od iných študijných programov maďarského jazyka a literatúry na ďalších našich univerzitách?

Študijný program našej katedry sa presne volá Maďarský jazyk a kultúra a pozostáva v odbore Prekladateľstva a tlmočníctva z úrovne Bc. a Mgr. v dennom a v externom štúdiu ako jednoodborové štúdium. K tomu bol akreditovaný pred siedmimi rokmi doktorandský program, taktiež v dennej a v externej forme. Musím však zdôrazniť, že u nás neprebieha príprava pedagógov, ale prekladateľov, tlmočníkov a odborníkov z oblasti filológie, o ktorých stále stúpa záujem v období európskej integrácie a medzinárodných vzťahov. Samozrejme, stále sa zvyšuje dopyt aj po odborníkoch, ktorí pomáhajú v udržiavaní kontaktov pomocou svojich jazykových znalostí na trhu práce.

Aké je národnostné zloženie študentov, koľko je medzi nimi Maďarov a Maďariek, Slovákov a Sloveniek, koľkí z nich majú slovenský materinský jazyk a koľkí maďarský materinský jazyk, a v akých oblastiach spoločnosti sa uplatnia po úspešnom ukončení štúdia?

Naši študenti prichádzajú zo všetkých kútov Slovenska. V jednotlivých ročníkoch sa objavujú takí, ktorí majú maturitnú skúšky z maďarčiny, ale aj takí, ktorí ju nemajú, čiže prichádzajú zo slovenských škôl, ale ovládajú maďarský jazyk na základnej úrovni a vedia komunikovať. Tieto rozdiely vyžadujú dobre premyslenú metodiku vyučovania, ale k 4. semestru sa už tieto rozdiely vyrovnajú a naši študenti sa vzájomne dopĺňajú na seminároch z prekladateľstva a tlmočníctva. Naši študenti si uvedomujú, že absolventi filologického odboru nemôžu mať jazykové problémy a keby ich mali, tak by nemohli vyhovieť ani odborným požiadavkám a vypadli by zo štúdia. Chcel by som zdôrazniť, že záujemcovia o štúdium jazyka, o získavanie vedomostí v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, ale aj filológie vidia možnosť spoločenského uplatnenia sa a uznania. K tomuto prispieva asi aj strata prestíže pedagogického povolania, ako aj spoločenské zmeny a nepriaznivý stav v niektorých oblastiach humanitného vzdelania.

Vráťme sa trochu k otázke vedeckej spolupráce. Spomínali ste domáce a zahraničné vedecké pracoviská, s ktorými máte vzájomné dobré pracovné vzťahy. Môžete nám ich priblížiť?

Vo všeobecnosti môžem povedať, že naše vzťahy sú dobré a vyvíjajú sa s tými vedeckými a akademickými pracoviskami, kde sme sa doslova našli s odborníkmi, s ktorými dokážeme úspešne a dlhodobo spolupracovať. Takými dobrými vzťahmi sú naše spoločné projekty s maďarskými univerzitami, ako je budapeštianska Univerzita Loránda Eötvösa, Univerzita v Szegede (Segedíne), Katolícka univerzita Pétera Pázmánya v Pilišskej Čabe, Vysoká škola Károlya Eszterházyho v Egeri. S nimi máme uzatvorenú aj zmluvu o spolupráci. V blízkej budúcnosti sa uskutoční aj podpísanie zmluvy s univerzitou v Miškovci a hľadáme možnosti spolupráce s univerzitami západnej Európy. Inštitucionálna spolupráca medzi akademickými pracoviskami a katedrami, ktoré sa zaoberajú vyučovaním maďarského jazyka u nás na Slovensku, žiaľ, neexistuje. Je prítomná len v prípade konkrétnych kolegov a kolegýň, ktorí sú otvorení pre odbornú spoluprácu. Katedra hungaristiky v Banskej Bystrici v takomto zmysle, popri významnej a rôznorodej spolupráci so zahraničnými (predovšetkým s maďarskými) akademickými pracoviskami, má veľmi dobré pracovné vzťahy s Katedrou maďarského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave a s Katedrou areálových kultúr na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre.

Vyučujúci na katedre zastupujú rôznorodé oblasti výskumu, predovšetkým v oblasti literárnej vedy. Môžete nám ich priblížiť a, samozrejme, oboznámiť našich čitateľov aj s výskumom v oblasti jazykovedy na vašej katedre.

Záujem kolegov na katedre je naozaj veľmi rôznorodý, čo sa týka vedeckého výskumu. Zároveň sa však vzájomne dopĺňajú, pretože poznatky sa dajú využiť v procese vzdelávania. V tematike literárnej vedy sú to oblasti dejín maďarskej literatúry, súčasná maďarská literatúra, literárna komparatistika, rozbor literárnych diel, maďarská menšinová kultúra a literatúra, v oblasti jazykovedy sa dostávajú do popredia výskumy jazykovej kultúry, kontrastívna jazykoveda a bilingvizmus, dialektológia, samozrejme, translatológia a umelecký preklad. Je zjavné, že aj vedecko-výskumné projekty sa zameriavajú na tieto témy, keďže tie najnovšie sa  sústreďujú napríklad na analýzu foriem interkulturálnej komunikácie alebo na objasňovanie pojmov v tematike multikulturalizmu. Naša katedra za svojho pôsobenia zorganizovala už dvanásť medzinárodných vedeckých konferencií, ktorých materiál bol publikovaný v zborníkoch. Okrem toho – vďaka odborným záujmom členov katedry – sme vydali len vo vydavateľstve našej univerzity pätnásť samostatných zborníkov a ešte som nespomenul monografie, zborníky a iné publikácie, ktoré uverejnili naši kolegovia v domácich, ale aj v  zahraničných vydavateľstvách.

Oblasť prekladateľstva a tlmočníctva vyžaduje vysoké odborné nasadenie a prípravu učiteľov aj študentov. Aký je pomer študentov a študentiek, ktorí sa hlásia na katedru vyslovene pre túto možnosť a aké možnosti uplatnenia môžu očakávať na trhu práce, ak je možné vôbec sledovať ich ďalšiu kariéru po skončení štúdia?

Osvojenie si tzv. dvojjazyčného tlmočníctva znamená len základ. Ak má študent vážny záujem o tlmočenie, naše študijné a skúškové systémy mu umožnia, aby si do svojho študijného plánu pridal ešte tretí alebo aj štvrtý jazyk, a tak sa stala jeho príprava komplexnejšou. Faktom je aj to, že nemôže byť každý študent dobrým tlmočníkom, pretože aj jeho vlastné danosti a schopnosti sú určujúce v tomto smere. Alebo, niekto môže byť napríklad veľmi dobrý v konzekutívnom tlmočení, ale slabší v oblasti simultánneho tlmočenia. V uplynulom období si mohli naši študenti pribrať k maďarčine angličtinu, nemčinu, francúzštinu, ruštinu a slovenčinu, ale v posledných rokoch si môžu vybrať aj jednoodborové štúdium. Na našej katedre je od začiatku veľký záujem o teoretickú filologickú prípravu, svedčí o tom veľký počet bakalárskych a diplomových prác, ktoré sa venujú tejto tematike. Máme poslucháčov, ktorí sa zaujímajú o odborné prekladateľstvo alebo o prekladateľstvo krásnej literatúry, a už ako študenti uverejňujú svoje vedecké štúdie v rôznych odborných časopisoch. Naši študenti majú teda možnosť špecializovať sa rôznymi smermi vedeckého bádania a pokračovať vo svojej odbornej činnosti aj mimo oficiálnych prednášok a seminárov. Čo sa týka ich uplatnenia na trhu práce, žiaľ, nemáme presné údaje o tom, ako sa to po skončení ich štúdia vyvíja, ale priamo od študentov vieme, že veľa z nich sa uplatnilo v zahraničí – niektorí aj v Amerike – či už sa zamestnali, alebo pokračovali v štúdiu. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že absolventi našich odborov sa uplatňujú najčastejšie v oblasti kultúry, v redakciách, vo vydavateľstvách, v podnikateľskej sfére alebo v diplomacii, čiže v štátnej, ale aj v súkromnej sfére ako prekladatelia, tlmočníci alebo výskumní pracovníci.

Napriek vašim úspechom a úspechom vašich absolventov určite máte ďalšie plány do budúcnosti, či sa to týka rozšírenia odbornosti, alebo inej oblasti vášho záujmu. K tejto otázke sa viaže aj ďalšia: Ako vidíte budúcnosť vášho odboru?

Pred niekoľkými mesiacmi sme vypracovali študijný program hungarológia, ktorý sa nám poradilo aj akreditovať. Je to odbor, ktorý sa dá študovať aj v dennej aj v externej forme. Naším cieľom bolo rozšírenie ponuky katedry, pretože tento program rozširuje obsah štúdia. Nejde len o štúdium maďarského jazyka a literatúry v kontexte filológie a prekladateľstva a tlmočníctva, ale aj o vedomosti z maďarského folklóru, umenia, geológie, zo spoločenských a politických súvislostí. Týmto programom zvyšujeme a rozširujeme možnosti pre uchádzačov z gymnázií a zo stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí neovládajú maďarský jazyk, pretože vyslovene pre nich sme vytvorili študijnú skupinu. Táto úloha znamená pre nás novú výzvu aj v oblasti výskumu, snažíme sa vyhovieť aj požiadavkám a možnostiam. Práve preto sme rozšírili naše výskumné úlohy a vypracovali sme dva nové projekty, ktoré sú v procese schválenia. Prvý má názov Spisovateľské pseudonymy a masky druhý Identita v literárnych dielach. Ďalším naším cieľom je rozšírenie zbierky našej odbornej knižnice o publikácie, ktoré sú potrebné pre našich študentov a pracovníkov. Každoročne organizujeme medzinárodnú vedeckú konferenciu a aj študentskú vedeckú konferenciu, aby sme aj takýmto spôsobom prispeli k uplatneniu našich študentov. Navyše, naši študenti sa zúčastňujú medzinárodných projektov v rámci výmeny skúseností.

Keďže ponuka v našom odbore na Slovensku prevyšuje záujem a je väčšinou jednotvárna, uvedomujeme si, že úspešná môže byť len tá katedra a inštitúcia, ktorá je schopná vzbudiť pozornosť uchádzačov svojou odbornosťou a kvalitou výučby. Dôležitou skúškou splnenia týchto podmienok bude kontrola a opätovné zaradenie študijných programov a vysokých škôl spojené s komplexnou akreditáciou, ktorej výsledok určite ovplyvní aj odbor maďarského jazyka a literatúry.

Kam by ste zaradili činnosť vašej katedry v rámci inštitúcií, ktoré sa na Slovensku venujú študijnému programu maďarského jazyka a literatúry?

Akreditované študijné programy prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou kvalitou a komplexnosťou majú svoje rovnocenné miesto v sieti podobných študijných programov. Žiaľ, musím konštatovať, že v posledných rokoch sa – aj pre politické záujmy – vytváralo vzdelávanie v našom odbore necielene a bezhlavo, výsledkom čoho je fakt, že odbor maďarčiny môže vyštudovať každý vzhľadom na okolnosti, keď napríklad študent pre svoje slabé výkony vypadne z jednej katedry, prijme ho druhá inštitúcia, v ktorej s určitosťou ukončí svoje štúdium úspešne a získa titul. Táto situácia,  o ktorej nahlas rozprávajú aj študenti aj rodičia, môže mať negatívny vplyv na dôveryhodnosť, kvalitu a budúcnosť vzdelávania v odbore maďarského jazyka a literatúry na Slovensku. Od akademického roku 2012/2013 sa začalo vzdelávanie v tomto odbore už v piatej vysokoškolskej inštitúcii, čo ďalej komplikuje situáciu, pretože budeme mať nadbytok „maďarčinárov“. V krátkom čase bude potrebné zaviesť plánovanie vzdelávania, aby po období živelnosti dostalo priestor aj vytvorenie optimálnych podmienok, koordinácia diferencovaného vzdelávania, spolupráca, ktorá by zabezpečila kvalitu vzdelávania a slúžila by záujmom maďarskej inteligencie.

(LB)

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Velikán Sándor Márai, rodák z Košíc