St, 29. mája 2024.

Kto je Maďar na Slovensku?

Táto otázka nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Slovo „Maďar“ vyjadruje príslušnosť k maďarskému národu, ale „národ“ má rôzne významy. Pod občianskym, politickým národom chápeme občanov určitého štátu. V tomto zmysle sú teda „Maďari“ na Slovensku len občania Maďarska, prípadne dvojití občania. Tých je veľmi málo. Pod etnickým národom, národom v kultúrnom zmysle, chápeme ľudí maďarskej národnosti, ľudí maďarského pôvodu, ľudí, ktorých rodný jazyk je maďarčina – a takýchto „kultúrnych“ znakov by sme mohli identifikovať ešte viac. Maďarov v tomto zmysle žije na Slovensku viac ako  pol milióna. Podľa národnosti ich bolo podľa posledného sčítania obyvateľov 458 467, podľa materinského jazyka 508 714, tieto čísla však neobsahujú tých, ktorí národnosť alebo materinský jazyk neuviedli, ani tých, ktorí majú dvojitú identitu (cítia sa slovenskej aj maďarskej národnosti), ale sa označili  len za Slovákov z dôvodu, že sčítacie hárky neumožňujú uviesť dve (alebo tri) národnosti.
V slovenčine vyjadrujeme dve odlišné kategórie – politický a kultúrny národ tým istým slovom. Môžeme zistiť len z kontextu, či pod „Maďarom“ niekto myslí občana Maďarska bez ohľadu na jeho národnosť (môže ísť aj o tamojšieho Slováka alebo Nemca, v občianskom zmysle je tam každý „Maďar“), alebo na človeka maďarskej národnosti bez ohľadu na jeho občianstvo. V bežnej hovorovej reči sa slovo Maďar prevažne používa v etnickom, národnostnom zmysle, hlavne vtedy, keď hovoríme o obyvateľoch Slovenska. Myslíme tým človeka, ktorý hovorí po maďarsky, má (pravdepodobne) maďarskú národnosť, teda „Maďara žijúceho na Slovensku“ alebo „Maďara zo Slovenska“. Spojenie „slovenský Maďar“ sa nám nepáči.
Veta „Na Slovensku nežijú žiadni Maďari, všetci sme tu Slováci“ má dva významy: buď chce dotyčný povedať, že slovo Maďar sa používa len v občiansko-politickom význame, čo nie je pravda, alebo tým popiera existenciu osôb maďarskej národnosti na Slovensku.