St, 19. júna 2024.

Čo to znamená, keď má niekto maďarsky alebo slovensky znejúce priezvisko?

Priezviská vznikali z dôvodu rozlišovania ľudí s rovnakým krstným menom. Už začiatkom roku 1400 sa ľudia začali rozlišovať podľa týchto pravidiel. Najčastejšie priezviská poukazovali na povolanie konkrétneho človeka (napr. Kovács – kováč, szabó – krajčír), na jeho výzor (napr: kis – malý, nagy – veľký, alebo medve – medveď, poukazujúc na jeho postavu), alebo na jeho vnútorné vlastnosti (napr.: bátor – smelý, vitéz – bohatier, hrdina, fukar – skúpy). Tieto priezviská boli dedičné, a časom sa stali priezviskom celých generácií, rodu. Na území Maďarska sa stalo povinným používanie priezviska na základe rozhodnutia Jozefa II. v roku 1787.

V súvislosti s významom priezvisk sme náchylní si myslieť, že vyjadrujú nejaké staré fakty, ako pôvod, povolanie alebo rod. V mnohých prípadoch je tomu tak, ale nie vždy a situácia je oveľa komplikovanejšia. Je jasné, že priezvisko Szabó – Krajčír poukazuje na povolanie niektorého z predkov, nie je však jasné, či človek, ktorý prvýkrát použil toto priezvisko, bol naozaj krajčírom, alebo sa len veľmi podobal na miestneho krajčíra. Všeobecne sa teda dá povedať, že priezviská nám nedávajú žiadne presné informácie o človeku, ktorý ho prvý použil. K určeniu týchto faktov je potrebné preskúmať históriu daného rodu.

Popri význame priezvisk je potrebné zaoberať sa osobitne ich tvarom. Treba teda určiť aj to, z akých prvkov pozostáva. V tomto ohľade sú priezviská jeden veľký „galimatiáš“. Stáva sa, že slovanské slovo sa udomácnilo s maďarským pravopisom (Moravcsík), alebo opačne (Naď). Záležalo to vždy na aktuálnych politicko-spoločenských pomeroch danej doby. Jazykové prostredie samozrejme určuje vytváranie priezvisk v danom jazyku (na slovenskom území slovenské, na iných územiach iné), ale rozhodnutie padlo vždy podľa aktuálnej situácie (nie vždy pre svoj vlastný jazyk).

Priezviská sa vytvárali teda na základe spoločenských a mocenských požiadaviek. Uvedieme len jeden veľmi smutný príklad zmeny priezvisk židovských občanov v období druhej svetovej vojny. Priezviská židovského pôvodu alebo len židovského znenia sa zmenili, pomaďarčili, poslovenčili, aby sa vyhli deportáciám alebo iným hrozbám. Toto sa stávalo aj v iných temných historických obdobiach.