St, 29. mája 2024.
školami s vyučovacím jazykom maďarským

Aké sú rozdiely medzi školami s vyučovacím jazykom maďarským a školami s vyučovacím jazykom slovenským?

Vláda Slovenskej republiky zabezpečuje výchovu a vzdelávanie národnostných menšín na Slovensku, a to v predškolských zariadeniach, základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a školských zariadeniach  s vyučovacím jazykom, alebo vyučovaním jazyka maďarskej, rusínskej, nemeckej a rómskej národnostnej menšiny.

Keď si vezmeme napríklad výchovno-vzdelávacie zariadenia s vyučovacím jazykom maďarským, najdôležitejším rozdielom je jazyk výučby. Väčšina predmetov sa vyučuje v materinskom jazyku žiakov, v tomto prípade v maďarskom. Keď sa pozrieme na učebné osnovy a učebné plány, výrazné rozdiely vidíme vo vyučovaní jazyka a literatúry. V školách s vyučovacím jazykom maďarským sa dominantne vyučuje maďarský jazyk a literatúra, aby žiaci čo najlepšie spoznali vlastný materinský jazyk a kultúrne dedičstvo.

To samozrejme neznamená, že slovenský jazyk a slovenská literatúra by bola zanedbávaná. Štátny pedagogický ústav určí, ktorý predmet sa v akom rozsahu vyučuje.  Na stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským študenti môžu ukončiť štúdium v maďarskom jazyku. Pritom povinné predmety pre maturitnú skúšku sú: slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzí jazyk. Obsah učiva iných predmetov ako napr.: matematika, fyzika, chémia, geografia, etika, dejepis, biológia, náuka o spoločnosti sa nelíši, veď požadovaná vzdelanostná úroveň je určená v učebných osnovách vydaných Štátnym pedagogickým ústavom.

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Zdvojjazyčnili železničnú stanicu v Dunajskej Strede