Ut, 05. decembra 2023.

Béla László: Maďarské národnostné školstvo

POZNÁMKY

1. Popély, Gyula: A magyar iskolaügy kálváriája (Cseh)Szlovákiában 1918 – 1945. In: Tóth, László – Filep, Tamás Gusztáv (red.): A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918  1998. Zv. II. Budapest: Ister 1998, s. 6.

2. Tamtiež. Zákon číslo 189/1919. prijatý 3. apríla 1919 mal však jednu kardinálnu chybu. Podľa § 15 totiž „Tento zákon v Čechách, v Maďarsku a na Slovensku vstúpi do platnosti dňom vyhlásenia. Nariadením sa určí, kedy vstúpi tento zákon do platnosti na Slovensku.“

3. Tamtiež, s. 11.

4. Tamtiež, s. 15.

5. Zbierka nariadení Slovenskej národnej rady, 2. časť § 1.: „Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa rušia nemeckej a maďarskej národnostnej menšine na Slovensku školy všetkých stupňov, okrem ľudových.”

6. Edvard Beneš elnök dekrétumai. Bratislava: Pannónia 1996, s. 79.

7. Sbírka zákonű a narízení republiky Československé. Roč. 1948, část 38. 10. kveten 1948.

8. Plevza, Viliam: A CSKP nemzetiségi politikája. Bratislava: Madách 1983, s. 259 – 260.

9. Prehľadná informačná správa o školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Slovenský národný archív, Slovenská národná rada S a K, e. č. 50. kr. 25.

10. Štatistické ročenky školstva Slovenskej republiky (ďalej: ŠRŠ SR). Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva 1990 – 2002 (MŠ SR).

11. László, Béla: A (cseh)szlovákiai oktatásügy szerkezete, valamint közigazgatási és jogi keretei 1945 után. In: Filep, Tamás Gusztáv – Tóth László (red..): A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918 – 1998. Zv. II. Budapest: Ister 1998, s. 121 – 124.

12. ŠRŠ SR.

13. László, Béla: A (cseh)szlovákiai oktatásügy szerkezete, valamint közigazgatási és jogi keretei 1945 után. In: Filep, Tamás Gusztáv – Tóth, László (red.): Cit. d., s. 125 – 126.

14. Správa o integrácii málotriednych základných škôl v SSR. MŠ SR, 1979, Šamorín, Bibliotheca Hungarica (ďalej: BH).

15. László, Béla: A (cseh)szlovákiai oktatásügy szerkezete, valamint közigazgatási és jogi keretei 1945 után. In: Filep, Tamás Gusztáv – Tóth, László (red.): Cit. d., s. 128.

16. ŠRŠ SR.

17. Prehľadná informačná správa o školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Slovenský národný archív, Slovenská národná rada S a K, e. č. 50. kr. 25.

18. László, Béla: A (cseh)szlovákiai oktatásügy szerkezete, valamint közigazgatási és jogi keretei 1945 után. In: Filep, Tamás Gusztáv – Tóth, László (red.): Cit. d., s. 131.

19. Tamtiež, s. 134.

20. Prehľad štatistických informácií o vzdelanostnej úrovni a národnostnej štruktúre študujúcich na stredných a vysokých školách. Sekretariát Rady vlády SSR pre národnosti, 1975, Šamorín, BH.

21. László, Béla: A (cseh)szlovákiai oktatásügy szerkezete, valamint közigazgatási és jogi keretei 1945 után. In: Filep, Tamás Gusztáv – Tóth, László (red.): Cit. d., s. 137.

22. Gyönyör, József: Államalkotó nemzetiségek. Bratislava: Madách 1989, s. 181 – 182.

23. ŠRŠ SR.

24. ŠRŠ SR.

25. ŠRŠ SR.

26. László, Béla: A (cseh)szlovákiai oktatásügy szerkezete, valamint közigazgatási és jogi keretei 1945 után. In: Filep, Tamás Gusztáv – Tóth, László (red.): Cit. d., s. 144.

27. ŠRŠ SR.

28. ŠRŠ SR.

29. Berényi, József: Nyelvországlás. Bratislava: Fórum Alapítvány 1994, s. 139

30. Opatrenia a zmeny v oblasti národnostnej politiky za obdobie 1990 – 92. MŠ SR.

31. Organizačná štruktúra Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky. Šamo rín, BH.

32. Správa o stave slovenského školstva v národnostne zmiešaných oblastiach a o rozvoji a príprave učiteľov. č. 8464/199222, Šamorín, BH.

33. Tamtiež.

34. Berényi: Cit. d., s. 127 – 132.

35. Opatrenia na zlepšenie jazykovej pripravenosti žiakov škôl národnostne zmiešaného územia.

36. Zásady zriaďovania a prevádzky škôl na národnostne zmiešaných územiach SR. MŠ SR.

37. Tamtiež.

38. O podrobnostiach podobných udalostí v minulých desaťročiach pozri Csicsay, Alajos: Iskolatörténet. Dunajská Streda: Lilium Aurum 2002.

39. Berényi: Cit. d., s. 127 – 132.

40. Opatrenia na zlepšenie jazykovej pripravenosti žiakov škôl národnostne zmiešaného územia.

41. Boros, Ferenc: Szomszédunk, Szlovákia. Bratislava: Kalligram 2000, s. 108.

42. Novelizácia zásady zriaďovania v prevádzke škôl a školských zariadení na národnostne zmiešanom území. MŠ SR.

43. Boros: Cit. d., s. 121.

44. Új Szó. 29. január 1993, s. 3.

45. Boros: Cit. d., s. 123.

46. Konkretizácia úloh z Programového vyhlásenia vlády SR na zabezpečenie práv a vytvárania podmienok pre národnostné menšiny v oblasti vzdelávania v rezorte školstva. MŠ SR.

47. Boros: Cit. d., s. 127.

48. Boros: Cit. d., s. 140.

49. Az anyanyelvi műveló’désnek nincs alternatívája. Komárno, 22. apríl 1995, Szinnyei Kiadó.

50. Boros: Cit. d., s. 41.

51. Akács, Štefan (red.): Zbierka dokumentov. 2. časť. Bratislava: Hlas ľudu 1995, s. 257 – 259.

52. Akács, Štefan (red.): Zbierka dokumentov. 1. časť. Bratislava: Hlas ľudu 1995, s. 111..

53. Akács, Štefan (red.): Zbierka dokumentov. 2. časť. Bratislava: Hlas ľudu 1995, s. 176.

54. Akács, Štefan (red.): Zbierka dokumentov. 2. časť. Bratislava: Hlas ľudu 1995, s. 258.

55. Kozma, Tamás: Kisebbségi oktatás KözépEu rópában. Budapest: Oktatáskutató Intézet 2003.

Kozma, Tamás: Kisebbségek a felsőoktatásban: a „modernizációs többlet“: Felsőoktatás, kisebbségek, Európa. Komárno: Selye János Kollégium 2003, s. 39 – 63.

56. Gyurgyík, László: Magyar mérleg. Bratislava: Kalligram 1994, s. 110. – Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti a podľa pohlavia, päťročných vekových skupín a štátnej príslušnosti. SODB 2001, TAB. 155. (ďalej: Bývajúce obyvateľstvo…)

57. Gyurgyík: Cit. d., s. 110. – Bývajúce obyvateľstvo.

58. Gyurgyík: Cit. d., s. 110. – Bývajúce obyvateľstvo.

59. Gyurgyík: Cit. d., s. 110. – Bývajúce obyvateľstvo.

60. Gyurgyík: Cit. d., s. 110. – Bývajúce obyvateľstvo.

61. Gyurgyík: Cit. d., s. 110. – Bývajúce obyvateľstvo.

62. ŠRŠ SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR). – A. Szabó, László: Változatos helyzetkép a szlovákiai magyar közoktatásról. Vzdelávanie národnostných menšín. Medzinárodná konferencia, Nové Zámky, 2000 (rukopis).

63. Gabzdilová, Soňa: Maďarské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dunajská Streda: Lilium Aurum – Nadácia Katedra 1999.

64. Národná obroda. 27. september 1993, s. 8 – 9.

65. ŠRŠ SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002. (MŠ SR). – A. Szabó: Cit. d.

66. ŠRŠ SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR). – A. Szabó: Cit. d.

67. ŠRŠ SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR). – A. Szabó: Cit. d.

68. László, Béla: A szlovákiai magyar oktatásügy a kilencvenes években. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2000, 2, č. 2. s. 13. – Zákon č. 131/2002 z 21. februára 2002. Zbiera zákonov č. 131/2002, čiastka 58.

69. László, Béla: A (cseh)szlovákiai oktatásügy szerkezete, valamint közigazgatási és jogi keretei 1945 után. In: Filep, Tamás Gusztáv – Tóth, László (red.): Cit. d., s. 134 – 135.

70. ŠRŠ SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR). – A. Szabó: Cit. d.

71. ŠRŠ SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR). – A. Szabó: Cit. d.

72. László, Béla: A (cseh)szlovákiai oktatásügy szerkezete, valamint közigazgatási és jogi keretei 1945 után. In: Filep, Tamás Gusztáv – Tóth, László (red.): Cit. d., s. 134 – 135.

73. László, Béla: A (cseh)szlovákiai oktatásügy szerkezete, valamint közigazgatási és jogi keretei 1945 után. In: Filep, Tamás Gusztáv – Tóth, László (red.): Cit. d., s. 136.

74. ŠRŠ SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR). – A. Szabó: Cit. d.

75. Aj touto cestou ďakujeme za pomoc nasledujúcim školám a ich vedúcim pracovníkom: Szent Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola, Balassagyarmat (Tünde Eszményi Rozsnyainé, zástupca riaditeľa), Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium, Balassagyarmat (Ferenc Melo, riaditeľ), Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola, Csorna (Istvánné Kovács, poverená vedením prevádzkovej jednotky), Bottyán János Gimnázium és Műszaki Középiskola, Esztergom (László Gergely, riaditeľ), Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom (András Smiger, riaditeľ), Szent István Gimnázium, Esztergom (László Stróbl, riaditeľ), Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, Esztergom (Imre Tokár, riaditeľ), Révai Miklós Gimnázium, Győr (Péter Horváth, riaditeľ), Ságvári Endre Gimnázium, Kazincbarcika (Gábor Petróczi, riaditeľ), Jókai Mór Gimnázium és Szakképző Iskola, Komárom (dr. Erika Mühlenkampf Szabóné, riaditeľka), Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc (Pál Veres, riaditeľ), Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc (Tibor Ábrám, riaditeľ), Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc (Ildikó Szegedi Kovácsné, riaditeľka), Piarista Általános Iskola, Középiskola és Kollégium, Mosonmagyaróvár (dr. Józsefné Theisz, zástupkyňa riaditeľa), Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa (dr. Attila Kálmán, riaditeľ), Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa (Endre Huszár, riaditeľ), Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Pápa (Marianna Gruber, riaditeľka), Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola, Sátoraljaújhely (Ferenc Daragó, riaditeľ), Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium Sopron (Balázs Tölli, riaditeľ).

76. ŠR SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR). – A. Szabó: Cit. d.

77. ŠR SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR). – A. Szabó: Cit. d.

78. ŠR SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR). – A. Szabó: Cit. d.

79. László, Béla: A (cseh)szlovákiai oktatásügy szerkezete, valamint közigazgatási és jogi keretei 1945 után. In: Filep, Tamás Gusztáv – Tóth, László (red.): Cit. d. s. 138 – 139.

80. ŠR SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR). – A. Szabó: Cit. d.

81. ŠR SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR). A. Szabó: Cit. d.

82. ŠR SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR). A. Szabó: Cit. d.

83. László, Béla: A (cseh)szlovákiai oktatásügy szerkezete, valamint közigazgatási és jogi keretei 1945 után. In: Filep, Tamás Gusztáv – Tóth, László (red.): Cit. d., s. 144.

84. Hrubos, Ildikó: A „bolognai folyamat“. N235. Budapest: Oktatáskutató Intézet 2002.

85. ŠR SR. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 1990 – 2002 (MŠ SR).

86. Tamtiež.

87. Tamtiež.

88. Tamtiež.

89. Tamtiež.

90. Tamtiež.

91. Tamtiež.

92. Hrubos: Cit. d.

93. Gál, Tibor – László, Béla: A nyitrai magyar felsó’oktatás az Európai Unió tükrében. A Gábor Dénes Főiskola közleményei, roč. 6., č. 4. (september 2003), s. 45 – 49.

94. Hushegyi, Gábor: Národnosti a vysoké školstvo v SR. Stav menšinovej legislatívy na Slovensku 2001/2002. Bratislava: Nadácia Kalligram 2003, s. 87.

95. Tamtiež. s. 92.

96. Sidó, Zoltán: Közügy. Komárno: Schola Comaromiensis – KPRINT 2002, s. 119.

97. Hushegyi: Cit. d., s. 93.

98. Hushegyi: Cit. d., s. 97.

99. László, Béla: Gondolatok, javaslatok, elképzelések. Prednáška na Fóre maďarského školstva na Slovensku, 5. – 6. decembra 2002.

100. László, Béla: Gondolatok, javaslatok, elképzelések. Cit. d.

    Related Posts

    Hrozí zatvorenie málotriedok
    Problém nových učebných plánov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským
    „Som za zrušenie maďarských škôl” – Reakcia