St, 29. mája 2024.
Edvard Beneš

Benešove dekréty a pozemkové otázky na Slovensku

Za posledné takmer storočné obdobie Maďari na Slovensku prešli mnohými vážnymi skúškami. Počnúc ťažkosťami po zmene hraníc, následnou reslovakizáciou, Benešovými dekrétmi, rokmi bez domoviny, až po súčasné obdobie príznačné asimiláciou. Maďari teda nemali na území Slovenska na ružiach ustlané.

Vďaka politike a nedomyslenej, zaslepenej i amatérskej legislatíve diktovanej národnými ideológiami sa dnes môžeme stretnúť s mnohými nezodpovedanými otázkami, právnymi prípadmi a súdnymi procesmi. Do tejto skupiny patria aj prípady skonfiškovaných nehnuteľností – pozemkov a budov na Slovensku.

Keďže sa časom ukázalo, že konfiškácie, ktoré zasiahli maďarskú komunitu v Československu neboli nevyhnutne legálne, z toho dôvodu sa na prelome tisícročia naskytla príležitosť na uplatnenie nároku na vrátenie nehnuteľností. Tento proces však často charakterizovali nesplniteľné podmienky. Na Slovensku sa môže, respektívne mohlo nárokovať na skonfiškovanú nehnuteľnosť pod dvoma právnymi titulmi:

 • Navrátenie nehnuteľností zhabaných na základe reštitučného zákona
 • Navrátenie tzv. inominátnych nehnuteľností

Medzi uvedenými právnymi formami je markantný rozdiel, avšak bohužiaľ sa o nich šíria rôzne bludy v spoločnosti. Naša krátka analýza sa to pokúsi v dvoch článkoch vysvetliť.

Reštitučný zákon

Reštitučný zákon sa vzťahoval na také nehnuteľnosti v štátnom vlastníctve, v prípade ktorých sa pôvodné vlastníctvo stratilo po roku 1948 dôsledkom vyvlastnenia alebo znárodnenia. Nezameriava sa ale na odškodnenie majetkov skonfiškovaných na základe Benešových dekrétov, keďže tieto nariadenia sú do dnešného dňa v platnosti na Slovensku.

Na to, aby si niekto mohol úspešne uplatniť svoje právo podľa reštitučného zákona, musel splniť dve podmienky:

 • Konfiškácia/vyvlastnenie majetku sa mala uskutočniť na základe zákonov prijatých po 25.02.1948
 • Navrhovateľ je občanom Slovenskej republiky a v čase navrátenia disponuje trvalým pobytom na Slovensku

Posledná menovaná podmienka bola najčastejšou prekážkou, keďže veľká väčšina dotknutých osôb, respektíve ich potomkov už nežila na Slovensku. Prinavrátenie bolo mimo toho časovo obmedzené a osoby si naň mohli nárokovať do 31.12.2004. Bohužiaľ štát neposkytol dostatočné informácie v tejto téme, dôsledkom čoho sa mnohí snažili domáhať svojich práv až po tejto lehote, no bezvýsledne.

Dávid Nagy, autor je právnik

Preložené z originálu: Nagy Dávid: Földkérdések Szlovákiában I. (IN: Magyar7, 2019/č.27).

  Related Posts

  Štát skonfiškoval stovky hektárov pôdy odvolávajúc sa na Benešove dekréty
  Výmena obyvteľstva výrazne zmenila etnickú mapu Slovenska
  Edvard Beneš
  Benešove dekréty: Maďari stále čakajú na ospravedlnenie a odškodnenie