Béla László: Maďarské národnostné školstvo


V detašovaných vzdelávacích strediskách študovalo roku 2001 spolu 942 poslucháčov a roku 2002 to bolo 1211 poslucháčov. Z nich roku 2001 v dennom štúdiu študovalo 350 poslucháčov (v ekonomických odboroch), roku 2002 to bolo 548 poslucháčov v ekonomických odboroch a 48 v technických odboroch (pozri tabuľku 29).

3.5.3. Vysokoškolské inštitúcie poskytujúce vzdelávanie v maďarskom jazyku

V nasledujúcom texte zaradujeme medzi vysokoškolské inštitúcie – na rozdiel od tradičného poňatia – aj také organizačné jednotky, ktoré nie sú právnickými osobami, teda katedru, oddelenie, fakultu.

Po druhej svetovej vojne bola prvou takouto inštitúciou bratislavská Katedra madarské ho jazyka a literatúry, založená roku 1951.

O maďarskom oddelení môžeme hovoriť aj v prípade bratislavskej dvojročnej Vyššej pedagogickej školy, nakoľko tu už prebiehala príprava učiteľov pre druhý stupeň základných škôl v osobitných študijných skupinách aj v maďarskom jazyku, i keď samotné maďarské oddelenie nemalo vlastné rozhodovacie, ani výkonné orgány. Tento model mohol vyhovujúco plniť svoju úlohu dovtedy, kým rozhodovacie a výkonné orgány danej inštitúcie považovali vzdelávanie v slovenskom i maďarskom jazyku za rovnocenné. I keď bolo vzdelávanie učiteľov prvého i druhého stupňa roku 1960 preložené z Bratislavy do Nitry, popísaný model fungoval vo všetkých ohľadoch uspokojivo až do roku 1970. Tento model sa však nemohol plne rozvinúť, stabilizovať, lebo v dobovom politickom prostredí nebol vytvorený priestor k tomu, aby boli jeho detaily upravené štatútmi, aby boli ustanovené jeho vlastné riadiace orgány, ktoré by disponovali aspoň minimálnymi právomocami, trebárs asymetrickým spôsobom.

Začiatkom deväťdesiatych rokov sa v oblasti inštitucionalizácie otvorili vysokoškolskému vzdelávaniu v maďarskom jazyku na Slovensku nové možnosti. Plány na zriadenie Jókaiho Univerzity v Komárne, alebo Fakulty kultúr národnostných menšín v Nitre sa roku 1990, resp. v rokoch 1992 – 1994 vo vtedajších politických a spoločenských pomeroch nemohli presadiť a ani sa nedostali do štádia realizácie.

Model maďarského oddelenia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a jej predchodkyniach fungoval aj so všetkými svojimi nedostatkami ďalej, no čo sa týka počtu profesorov a poslucháčov, ich stav sa podstatne zvýšil. Z hľadiska právneho postavenia došlo v rokoch 1999 a 2000 k podstatnému posunu tým, že maďarská sekcia (nové pomenovanie oddelenia) sa prostredníctvom svojich volených orgánov, disponujúcich príslušnými právomocami, stala organickou súčasťou jednotlivých fakúlt aj samotnej univerzity.

V priaznivejšej spoločenskej a politickej atmosfére po voľbách roku 1998 boli pripravené dva návrhy na vysokoškolské vzdelávanie v maďarskom jazyku, ktoré možno chápať aj ako pokračovanie starších predstáv. Po návrhu na zriadenie fakulty v rámci nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa s využitím už existujúcej prípravy maďarských učiteľov nasledovala roku 2000 štúdia o založení Univerzity J. Selyeho, ktorá vznikla z poverenia Ministerstva školstva Maďarskej republiky.[99] Roku 1998 sa aj Strana maďarskej koalície (SMK) stala členom novej vládnej koalície.

V programovom vyhlásení Vlády SR sa uvádza „…vláda bude riešiť prípravu pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom menšín, teológov, kultúrnych a osvetových pracovníkov v jazykoch menšín utvorením vhodnej inštitucionálnej úrovne v rámci existujúcich univerzít“. V chápaní SMK to znamenalo zriadenie príslušnej fakulty na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Aj maďarská sekcia univerzity vystúpila iniciatívne v tomto smere. V záujme podpory predmetného návrhu vláda 24. januára 2001 prijala Uznesenie č. 58, v ktorom sa Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre navrhuje v čo najkratšom možnom termíne vytvoriť samostatnú fakultu pre prípravu pedagógov, kultúrnych a osvetových pracovníkov v maďarskom jazyku. Vláda k tomu prisľúbila univerzite aj finančnú pomoc. Senát Univerzity Konštantína Filozofa 1. júla 2002 schválil projekt fakulty, ktorý už odsúhlasili aj predstavitelia SMK a pre fakultu vybrala názov Fakulta stredoeurópskych štúdií (FSŠ). Oficiálne fakulta vznikla 11. novembra 2003, a bola na ňu predisponavá celá príprava učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ostatné fakulty univerzity už po tejto zmene neorganizujú vyučovanie v maďarskom jazyku. Nová fakulta môže zabezpečovať prípravu učiteľov vo všetkých akreditovaných odboroch.

Naopak, komárňanská univerzita, v zmysle návrhu pripraveného z poverenia Ministerstva školstva MR by mala prerušiť tradíciu výhradného zamerania sa na prípravu učiteľov, miesto toho sa zasadí o rozvoj vzdelávania v oblasti ekonomických vied a informatiky. Podľa tohto návrhu je potrebné súčasne so založením univerzity ďalej podporovať rozvoj už existujúceho štátom financovaného univer zitného vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku, a tak isto aj pokračovanie vzdelávania na detašovaných pracoviskách maďarských univerzít. Popri rozvoji univerzitného vzdelávania v maďarskom jazyku v Komárne a v Nitre je potrebné motivovať študentov maďarskej národnosti na ďalšie vzdelávanie aj na slovenských vysokých školách. Návrh z roku 2000 si založenie univerzity predstavuje na základe uplatnenia troch hlavných zásad:

Vznik maďarskej univerzity sa nemá uskutočniť na úkor už existujúceho, štátom financovaného vzdelávania v mďarskom jazyku, ani na úkor činnosti detašovaných pracovísk. Účelom jej založenia je rozšírenie vysokoškolského vzdelávania v maďarskom jazyku ponukou nových študijných programov v takých odboroch, ktoré slovenské vysoké školy neponúkajú a ukazuje sa v nich väčší nedostatok odborníkov z radov maďarskej menšiny.

Proces zriadenia akreditovanej štátnej univerzity by bolo treba začať zriadením súkromnej univerzity, ktorú by Maďarsko podporovalo odborne i materiálne.

Pre nedostatok akademického vedeckovýskumného zázemia v Komárne je potrebné postupovať systémom postupných krokov, s cieľom vybudovania pevnej infraštruktúry a vytvorenia trvalých profesionálnych, vedeckých záruk rozvoja domáceho univerzitného prostredia.

Univerzita J. Selyeho nakoniec vznikla na základe politickej dohody členov novej vládnej koalície, ktorá sa konštituovala po parlamentných voľbách na jeseň roku 2002. Národná rada SR schválila zákon o zriadení maďarskej univerzity 23. októbra 2003, slávnostné otvorenie Univerzity J. Selyeho sa uskutočnilo v Komárne 17. januára 2004.

Koncepcia Univerzity J. Selyeho sa však v mnohých aspektoch líši od návrhu pripraveného roku 2000 Ministerstvom školstva MR. Rozdiel je očividný predovšetkým v tom, že univerzita plánuje otvoriť aj také študijné programy, v ktorých už existuje vysokoškolské vzdelávanie v maďarskom jazyku na iných vysokých školách na území Slovenska.

Do európskeho vysokoškolského a vedeckého priestoru vstupuje vysokoškolské vzdelávanie v maďarskom jazyku na Slovensku so štyrmi verejnými inštitúciami: Univerzitou J. Selyeho v Komárne, Fakultou stredoeurópskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, a katedrami maďarského jazyka na univerzitách v Bratislave a Banskej Bystrici. V porovnaní s predchádzajúcimi desaťročiami je to obrovský pokrok.

Univerzita J. Selyeho začala svoju činnosť výučbou na troch fakultách – Pedagogickej fakulte, Ekonomickej fakulte a Fakulte reformovanej teológie. Z hľadiska študijných odborov, resp. programov sa založením Univerzity J. Selyeho podstatnou mierou nerozšírili už existujúce možnosti vysokoškolského vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17