Ne, 21. júla 2024.

Čo je národ a kto je jeho členom?

V stredoveku sa za národ považovala šľachta slúžiaca jednému panovníkovi. Išlo teda hlavne o označenie stavovského pôvodu obyvateľa určitej krajiny. V Uhorsku boli členmi Natio Hungarica všetci šľachtici bez ohľadu na svoj jazyk a národnosť, ale poddaní nie.
V modernej dobe sa stredoveký národ nahradil dvoma odlišnými koncepciami, a preto sa používa v dvoch významoch. Pod národom v politickom zmysle, pod „politickým národom“, rozumieme občanov určitého štátu bez ohľadu na ich národnosť, jazyk, pôvod. Pod národom v kultúrnom, etnickom zmysle, teda pod „kultúrnym národom“, rozumieme skupinu ľudí spravidla rovnakého pôvodu, s rovnakým jazykom a kultúrou. Politický národ pochádza z tradície veľkej francúzskej revolúcie, kultúrny národ je konštruktom nemeckého osvietenstva.
Tieto pojmy sa v rôznych jazykoch nepoužívajú rovnako, z čoho vznikajú nedorozumenia. V angličtine a vo francúzštine sa pojem národ prednostne používa vo význame politický národ. V slovenčine a v maďarčine sa slovo národ (nemzet) používa prednostne vo význame kultúrny (etnický) národ. Pod slovenským národom teda myslíme hlavne ľudí slovenskej národnosti, slovenského pôvodu. Maďari na Slovensku sú súčasťou maďarského kultúrneho národa a zároveň slovenského politického národa.
Anglické slovo „nationality“ sa v bežnej, hovorovej reči (na rozdiel napríklad od odborných prác, kde sa termín presne definuje) primárne používa na označenie príslušnosti k politickému národu, do slovenčiny sa má preto správne prekladať ako „štátna príslušnosť“ – slovenská „národnosť“ totiž primárne v bežnej reči označuje príslušnosť k etnickému/kultúrnemu národu.

    Related Posts

    Kálmán Petőcz: Najčastejšie stereotypné tvrdenia týkajúce sa slovensko−maďarských vzťahov, využívané v národnopopulistickej rétorike – TÉZA 1.: „Nadštandardnosť“ práv
    Koľko Slovákov žilo v Maďarsku v čase vzniku Československa?
    Sú v Maďarsku slovenské nápisy?