St, 29. mája 2024.

Sú Maďari a ostatné národnosti štátotvorní obyvatelia?

Tvrdenie, že výlučne slovenská komunita je štátotvorná, je veľký omyl, ktorý však systematicky šíria niektorí politici a publicisti. Štátotvorní sú všetci občania štátu, veď sa všetci podieľajú na tvorbe verejného blaha a sú si pred ústavou a zákonmi rovní. Nedorozumenie vyplýva zo zamieňania konceptu štátotvornosti a práva národov na sebaurčenie. Každý národ, ktorý dospeje do štádia vysokej vnútornej organizovanosti a má spoločnú identitu, má podľa medzinárodného práva nárok vytvoriť samostatný štát. To však neznamená, že tento štát si príslušníci väčšiny môžu „privlastniť“ len pre seba. Štát tvoria všetci občania (ľud) a musia mať rovnaký prístup k všetkým právam zakotveným v ústave. Ináč by takýto štát nebol dostatočne demokratický v zmysle moderného ponímania demokracie.

    Related Posts

    Prečo majú niektorí Maďari slovansky/slovensky znejúce priezviská?
    Kálmán Petőcz: Najčastejšie stereotypné tvrdenia týkajúce sa slovensko−maďarských vzťahov, využívané v národnopopulistickej rétorike – TÉZA 1.: „Nadštandardnosť“ práv
    Čo sledujú Maďari v televízii?