Ne, 21. júla 2024.

Trianonská problematika a (česko-)slovenské učebnice dejepisu (2. časť)

V nasledujúci článok sa venuje téme Trianonu v učebniciach dejepisu v (Česko-)Slovensku počnúc rokom 1918 až po súčasnosť. V rámci výskumu bolo preštudovaných 33 učebníc spolu s takmer tuctom historických atlasov a učebných pomôcok. Na tomto pramennom základe sa hľadala odpoveď na otázku, do akej miery a akým spôsobom sa vyskytuje trianonská problematika v učebniciach dejepisu po roku 1918. Hlavným zmyslom a cieľom tejto práce je snaha nájsť a ponúknuť koncept, ktorý by zmodernizoval vyučovanie dejepisu ako na školách s vyučovacím jazykom slovenským, tak i maďarským.

Po roku 1989 sa Trianon ako téma postupne dostával, resp. vrátil do učebníc. Skončila sa tabuizácia tejto témy a oproti minulosti sa začal klásť väčší dôraz na medzinárodné súvislosti. Od polovice 90. rokov začala v bratislavskom vydavateľstve Orbis Pictus vychádzať séria učebníc pre základné školy, ktorá sa po páde komunizmu výrazne podpísala pod charakter dejepisného vyučovania na Slovensku. Prostredníctvom série vytvorenej autorským kolektívom vedeným Dušanom Kováčom, konkrétnejšie jej štvrtej časti nesúcej názov Slovensko v novom storočí (pod ktorú sa okrem vedúceho kolektívu podpísali aj Ivan Kamenec a Viliam Kratochvíl – teda najznámejší predstavitelia slovenskej historiografie 20. storočia a didaktiky dejepisu), sa pred slovenskými deťmi otvoril úplne nový svet. Úroveň tejto učebnice vysoko presiahla podobné produkty z predchádzajúcich období.

Učebnica sa pomerne dopodrobna zaoberá účasťou Slovákov v prvej svetovej vojne, zahraničným odbojom a činnosťou Tomáša G. Masaryka, Edvarda Beneša a Milana Rastislava Štefánika. Už ani Trianon nepredstavuje tabu: „V júni 1920 vo francúzskom kaštieli Veľký Trianon podpísali zmluvu o slovensko-maďarskej hranici.“ Avšak aj pre toto dielo, resp. pre celú sadu učebníc, je charakteristické, že podáva udalosti výhradne zo slovenského zorného uhla. Je to podstatné preto, lebo predstavitelia štátu po roku 1989 pokračujú v prekladaní učebníc napísaných slovenskými historikmi do maďarčiny. A tak sa aj naďalej žiaci škôl s vyučovacím jazykom maďarským učili o Trianone z pohľadu slovenských historikov, teda slovenský výklad Trianonu. Aj keby tento výklad nestál v kontraste s maďarským – k čomu by sa tiež dali viesť zaujímavé polemiky, zo skúsenosti a z predchádzajúcich diskusií s kolegami, ktorí túto učebnicu používajú, vieme, že podľa názoru väčšiny z nich je toľkoto o Trianone jednoducho málo.

Je to málo, aj keď sa Trianon dostal do učiteľskej príručky k písomnej maturite vydanej v roku 2007. Nachádza sa v nej aj konkrétna úloha s mapou, ktorá síce nepriamo, ale predsa poukazuje na túto udalosť. Na obrysovej mape vidno Uhorsko rozpadávajúce sa na kusy, v strede sa nachádza Maďarsko po Trianone, okolo neho sú zobrazené voľne sa osamostatňujúce nové krajiny a na území Rumunska je otáznik. Úloha znie: „Ktorému štátu pripadlo po roku 1918 územie Uhorska označené v obrysovej mape otáznikom?“

úloha s mapou

„Ktorému štátu pripadlo po roku 1918 územie Uhorska označené v obrysovej mape otáznikom?“

O tejto príručke je potrebné vedieť, že vznikala v čase, keď sa po roku 2006 Slovensko chystalo zaviesť aj písomnú časť maturitnej skúšky z dejepisu. Tieto plány však ostali len v zárodku, a tak predpokladám, že s týmto materiálom pracovalo len málo pedagógov.

Dôsledkom nespokojnosti s učebnicami prekladanými zo slovenských originálov, kde bol kritizovaný predovšetkým nedostatok maďarských historických reálií, vznikla na Slovensku séria „interne vypracovaných” maďarských učebníc dejepisu. Po niekoľkých desaťročiach bola učebnica autorskej dvojice Kovács – Simon prvou učebnicou na Slovensku, ktorá nielen obsahuje plný dátum podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, ale sa aj veľmi podrobne venuje okolnostiam vzniku československého štátu, jeho spoločenskému zriadeniu a poskytuje podrobný prehľad o národnostných vzťahoch v krajine.

Z hľadiska trianonskej problematiky ide o najmodernejšiu učebnicu zo všetkých, ktoré boli vydané na Slovensku, čo vlastne znamená dve veci. Jednak táto učebnica približuje danú problematiku zo širokého zorného uhla, k čomu využíva aj moderný didaktický aparát (čo, samozrejme, neplatí len pre túto tému) a tým sa vyrovná aj učebniciam vydaným vo vydavateľstve Orbis Pictus. Sprievodný text je bohatý na údaje, obsahuje množstvo pramenného a obrazového materiálu, máp, štatistík atď. Na druhej strane je to jediná učebnica od roku 1918 na území Čiech a Slovenska, ktorá pristupuje k téme citlivo a zobrazuje problematiku z viacerých uhlov pohľadu. Teda kladie Trianon do maďarského, československého a medzinárodného kontextu v nasledovnej postupnosti:

 • Vzťahy Uhorska na konci prvej svetovej vojny (Z vojny do revolúcie, s. 4-5)
 • Trianon z pohľadu Maďarska a Maďarov (Trianon a jeho dôsledky, s. 6-7)
 • Rola Čechov a Slovákov v prvej svetovej vojne, resp. vznik štátu (Vzniká nový štát, s. 8-9)
 • Charakter Československej republiky (Občianska demokracia a národná zaujatosť, s. 10-11)
 • Národnostné pomery v ČSR s dôrazom na maďarskú menšinu (V rodisku ako menšina, s. 12-13)
 • Maďarsko pod vedením grófa Istvána Bethlena (Od vzostupu po úpadok, s. 14-15).

Jednotlivé témy sú v učebnici zobrazené tak, že sa žiak najskôr oboznámi s prvou svetovou vojnou, rozpadom monarchie, so vznikom československého štátu a napokon s postavením menšín. Trianonom sa kniha zaoberá dvakrát (pojem a dátum sa vyskytuje na s. 6 a 12), keďže najprv je zobrazený z maďarského pohľadu (s. 6-7), potom nasledujú dve učivá venované vzniku ČSR (s. 8-11) a po nej nasleduje kapitola o živote maďarskej menšiny v republike (s. 12-13).

Je pravda, že učebnica autorskej dvojice Kovács – Simon sa na udalosti pozerá predovšetkým z maďarského zorného uhla. Rozdiel medzi ňou a titulmi z vydavateľstva Orbis Pictus je však v tom, že problematiku ponúka v širšom – multiperspektívnom kontexte. Na jednej strane sa v nej nachádzajú udalosti prebiehajúce na celom území Uhorska – podobne ako sa to robí aj pri vyučovaní dejepisu v Maďarsku, ale zároveň do učiva integrovala aj české a slovenské – ba dokonca i rumunské a juhoslovanské – kontexty. Učebnica dua Kovács – Simon sa venuje téme Trianonu spôsobom, ktorý by bol nasledovaniahodný nielen slovenskými učebnicami, ale aj učebnicami venujúcimi sa danej téme v Maďarsku.

Pokračovanie nasleduje

Barnabás VAJDA
(autor je historik)

Článok je súčasťou publikácie: Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku.

  Related Posts

  Žitný ostrov ako Krym?
  Ministerstvo zahraničia kritizuje Maďarsko za uznesenie k výročiu Trianonu
  Trianon: Predstav si, že sa jedno ráno zobudíš v cudzom štáte